Dret públic

  • Procediments administratius davant la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, administració de l’estat, i administracions autonòmiques de l’estat.
  • Recursos en via administrativa en procediments de sol·licitud de llicències o sancionadors.
  • Urbanismes i obres: tramitació, al·legacions i recursos.
  • Llicències mediambientals.
  • Responsabilitat patrimonial de l’administració: reclamació per responsabilitat de l’administració, per funcionament anormal de la mateixa, per accidents, derivada d’una mala praxis sanitària en centres d’assistència i hospitals.