Dret privat

  • Contractes de compravenda, permuta, arrendaments, d'obra, de serveis, instrumentació de garanties i fiances.
  • Dret de família, incapacitacions, tuteles, curateles, filiació, divorcis, separacions, capítols matrimonials.
  • Successions : testaments, successió intestada, acceptació i adjudicació d'herències, llegítimes, repudiació d'herències.
  • Propietat Horitzontal: constitució de comunitats de propietaris, modificació de títols constitutius, reclamació de quotes impagades, accions derivades de l'incompliment d'estatuts.
  • Responsabilitat civil: accidents de trànsit, reclamacions contra entitats asseguradores, reclamacions derivades de defectes de construcció, reclamacions derivades de danys causats per tercers. Reclamacions per lesions derivades d'actes mèdics.
  • Drets reals: constitució i extinció d'usdefruits, servituds, drets de garantia real com les hipoteques i penyores.
  • Arrendaments urbans: contractes d'arrendament d'habitatges, de locals comercials i d'industries. Reclamacions per incompliment i procediments judicials de desnonament.
  • Dret mercantil: constitució i liquidació de societats, accions de responsabilitat contra administradors, reclamacions contra companyies d'aviació.
  • Bancari: reclamacions per males pràctiques d'entitats financeres, accions preferents, obligacions subordinades, vendes d'accions, clàusules sòl, swaps, etc.
  • Procediments judicials: interposició i defensa de demandes i recursos davant jutjats i tribunals a tot l'estat i en totes les instàncies.